به شرکت طراحی سایت WEBRGB خوش آمدید.
آماده پاسخگویی هستیم: 4334 451 0936

لیست کامل رنگ های استاندارد مورد استفاده در طراحی سایت حرفه ای

ارسال شده توسط: در بخش : آموزش طراحی و مدیریت سایت, بلاگ ۲۹ مرداد ۱۳۹۱ دیدگاهها: ۲

این فهرست تمامی رنگ هایی که در طراحی سایت های حرفه ای مورد استفاده قرار می گیرند را به همراه کد رنگ های RGB و Hex و یک نمونه از رنگ مورد نظر را نمایش می دهد.

مشکلی که اکثر طراحان سایت حرفه ای با آن رو به رو هستند این است که بعضی از رنگ هایی که در نرم افزار های طراحی مانند illustrator و photoshop مورد استفاده قرار می دهند دقیقا به همان شکل در مرورگر نمایش پیدا نمی کنند، دلیل این امر استاندارد نبودن این رنگ ها برای مرورگر هاست.

رنگ هایی که در این فهرست آورده شده، استاندارد هستند و همگی آنها دقیقا به همین صورت در مرورگر ها به نمایش در می آیند.
در تمامی سایت ها و قالب های وردپرس که توسط تیم طراحی سایت وب آر جی بی طراحی میشوند ، فقط از این رنگ های استاندارد استفاده می شوند.

 

نمونه رنگ نام رنگ  Hex RGB
  AliceBlue #F0F8FF ۲۴۰,۲۴۸,۲۵۵
  AntiqueWhite #FAEBD7 ۲۵۰,۲۳۵,۲۱۵
  Aqua #۰۰FFFF ۰,۲۵۵,۲۵۵
  Aquamarine #۷FFFD4 ۱۲۷,۲۵۵,۲۱۲
  Azure #F0FFFF ۲۴۰,۲۵۵,۲۵۵
  Beige #F5F5DC ۲۴۵,۲۴۵,۲۲۰
  Bisque #FFE4C4 ۲۵۵,۲۲۸,۱۹۶
  Black #۰۰۰۰۰۰ ۰,۰,۰
  BlanchedAlmond #FFEBCD ۲۵۵,۲۳۵,۲۰۵
  Blue #۰۰۰۰FF ۰,۰,۲۵۵
  BlueViolet #۸A2BE2 ۱۳۸,۴۳,۲۲۶
  Brown #A52A2A ۱۶۵,۴۲,۴۲
  BurlyWood #DEB887 ۲۲۲,۱۸۴,۱۳۵
  CadetBlue #۵F9EA0 ۹۵,۱۵۸,۱۶۰
  Chartreuse #۷FFF00 ۱۲۷,۲۵۵,۰
  Chocolate #D2691E ۲۱۰,۱۰۵,۳۰
  Coral #FF7F50 ۲۵۵,۱۲۷,۸۰
  CornflowerBlue #۶۴۹۵ED ۱۰۰,۱۴۹,۲۳۷
  Cornsilk #FFF8DC ۲۵۵,۲۴۸,۲۲۰
  Crimson #DC143C ۲۲۰,۲۰,۶۰
  Cyan #۰۰FFFF ۰,۲۵۵,۲۵۵
  DarkBlue #۰۰۰۰۸B ۰,۰,۱۳۹
  DarkCyan #۰۰۸B8B ۰,۱۳۹,۱۳۹
  DarkGoldenrod #B8860B ۱۸۴,۱۳۴,۱۱
  DarkGray #A9A9A9 ۱۶۹,۱۶۹,۱۶۹
  DarkGreen #۰۰۶۴۰۰ ۰,۱۰۰,۰
  DarkKhaki #BDB76B ۱۸۹,۱۸۳,۱۰۷
  DarkMagenta #۸B008B ۱۳۹,۰,۱۳۹
  DarkOliveGreen #۵۵۶B2F ۸۵,۱۰۷,۴۷
  DarkOrange #FF8C00 ۲۵۵,۱۴۰,۰
  DarkOrchid #۹۹۳۲CC ۱۵۳,۵۰,۲۰۴
  DarkRed #۸B0000 ۱۳۹,۰,۰
  DarkSalmon #E9967A ۲۳۳,۱۵۰,۱۲۲
  DarkSeaGreen #۸FBC8F ۱۴۳,۱۸۸,۱۴۳
  DarkSlateBlue #۴۸۳D8B ۷۲,۶۱,۱۳۹
  DarkSlateGray #۲F4F4F ۴۷,۷۹,۷۹
  DarkTurquoise #۰۰CED1 ۰,۲۰۶,۲۰۹
  DarkViolet #۹۴۰۰D3 ۱۴۸,۰,۲۱۱
  DeepPink #FF1493 ۲۵۵,۲۰,۱۴۷
  DeepSkyBlue #۰۰BFFF ۰,۱۹۱,۲۵۵
  DimGray #۶۹۶۹۶۹ ۱۰۵,۱۰۵,۱۰۵
  DodgerBlue #۱E90FF ۳۰,۱۴۴,۲۵۵
  FireBrick #B22222 ۱۷۸,۳۴,۳۴
  FloralWhite #FFFAF0 ۲۵۵,۲۵۰,۲۴۰
  ForestGreen #۲۲۸B22 ۳۴,۱۳۹,۳۴
  Fuchsia #FF00FF ۲۵۵,۰,۲۵۵
  Gainsboro #DCDCDC ۲۲۰,۲۲۰,۲۲۰
  GhostWhite #F8F8FF ۲۴۸,۲۴۸,۲۵۵
  Gold #FFD700 ۲۵۵,۲۱۵,۰
  Goldenrod #DAA520 ۲۱۸,۱۶۵,۳۲
  Gray #۸۰۸۰۸۰ ۱۲۸,۱۲۸,۱۲۸
  Green #۰۰۸۰۰۰ ۰,۱۲۸,۰
  GreenYellow #ADFF2F ۱۷۳,۲۵۵,۴۷
  Honeydew #F0FFF0 ۲۴۰,۲۵۵,۲۴۰
  HotPink #FF69B4 ۲۵۵,۱۰۵,۱۸۰
  IndianRed #CD5C5C ۲۰۵,۹۲,۹۲
  Indigo #۴B0082 ۷۵,۰,۱۳۰
  Ivory #FFFFF0 ۲۵۵,۲۵۵,۲۴۰
  Khaki #F0E68C ۲۴۰,۲۳۰,۱۴۰
  Lavender #E6E6FA ۲۳۰,۲۳۰,۲۵۰
  LavenderBlush #FFF0F5 ۲۵۵,۲۴۰,۲۴۵
  LawnGreen #۷CFC00 ۱۲۴,۲۵۲,۰
  LemonChiffon #FFFACD ۲۵۵,۲۵۰,۲۰۵
  LightBlue #ADD8E6 ۱۷۳,۲۱۶,۲۳۰
  LightCoral #F08080 ۲۴۰,۱۲۸,۱۲۸
  LightCyan #E0FFFF ۲۲۴,۲۵۵,۲۵۵
  LightGoldenrodYellow #FAFAD2 ۲۵۰,۲۵۰,۲۱۰
  LightGreen #۹۰EE90 ۱۴۴,۲۳۸,۱۴۴
  LightGrey #D3D3D3 ۲۱۱,۲۱۱,۲۱۱
  LightPink #FFB6C1 ۲۵۵,۱۸۲,۱۹۳
  LightSalmon #FFA07A ۲۵۵,۱۶۰,۱۲۲
  LightSeaGreen #۲۰B2AA ۳۲,۱۷۸,۱۷۰
  LightSkyBlue #۸۷CEFA ۱۳۵,۲۰۶,۲۵۰
  LightSlateGray #۷۷۸۸۹۹ ۱۱۹,۱۳۶,۱۵۳
  LightSteelBlue #B0C4DE ۱۷۶,۱۹۶,۲۲۲
  LightYellow #FFFFE0 ۲۵۵,۲۵۵,۲۲۴
  Lime #۰۰FF00 ۰,۲۵۵,۰
  LimeGreen #۳۲CD32 ۵۰,۲۰۵,۵۰
  Linen #FAF0E6 ۲۵۰,۲۴۰,۲۳۰
  Magenta #FF00FF ۲۵۵,۰,۲۵۵
  Maroon #۸۰۰۰۰۰ ۱۲۸,۰,۰
  MediumAquamarine #۶۶CDAA ۱۰۲,۲۰۵,۱۷۰
  MediumBlue #۰۰۰۰CD ۰,۰,۲۰۵
  MediumOrchid #BA55D3 ۱۸۶,۸۵,۲۱۱
  MediumPurple #۹۳۷۰DB ۱۴۷,۱۱۲,۲۱۹
  MediumSeaGreen #۳CB371 ۶۰,۱۷۹,۱۱۳
  MediumSlateBlue #۷B68EE ۱۲۳,۱۰۴,۲۳۸
  MediumSpringGreen #۰۰FA9A ۰,۲۵۰,۱۵۴
  MediumTurquoise #۴۸D1CC ۷۲,۲۰۹,۲۰۴
  MediumVioletRed #C71585 ۱۹۹,۲۱,۱۳۳
  MidnightBlue #۱۹۱۹۷۰ ۲۵,۲۵,۱۱۲
  MintCream #F5FFFA ۲۴۵,۲۵۵,۲۵۰
  MistyRose #FFE4E1 ۲۵۵,۲۲۸,۲۲۵
  Moccasin #FFE4B5 ۲۵۵,۲۲۸,۱۸۱
  NavajoWhite #FFDEAD ۲۵۵,۲۲۲,۱۷۳
  Navy #۰۰۰۰۸۰ ۰,۰,۱۲۸
  OldLace #FDF5E6 ۲۵۳,۲۴۵,۲۳۰
  Olive #۸۰۸۰۰۰ ۱۲۸,۱۲۸,۰
  OliveDrab #۶B8E23 ۱۰۷,۱۴۲,۳۵
  Orange #FFA500 ۲۵۵,۱۶۵,۰
  OrangeRed #FF4500 ۲۵۵,۶۹,۰
  Orchid #DA70D6 ۲۱۸,۱۱۲,۲۱۴
  PaleGoldenrod #EEE8AA ۲۳۸,۲۳۲,۱۷۰
  PaleGreen #۹۸FB98 ۱۵۲,۲۵۱,۱۵۲
  PaleTurquoise #AFEEEE ۱۷۵,۲۳۸,۲۳۸
  PaleVioletRed #DB7093 ۲۱۹,۱۱۲,۱۴۷
  PapayaWhip #FFEFD5 ۲۵۵,۲۳۹,۲۱۳
  PeachPuff #FFDAB9 ۲۵۵,۲۱۸,۱۸۵
  Peru #CD853F ۲۰۵,۱۳۳,۶۳
  Pink #FFC0CB ۲۵۵,۱۹۲,۲۰۳
  Plum #DDA0DD ۲۲۱,۱۶۰,۲۲۱
  PowderBlue #B0E0E6 ۱۷۶,۲۲۴,۲۳۰
  Purple #۸۰۰۰۸۰ ۱۲۸,۰,۱۲۸
  Red #FF0000 ۲۵۵,۰,۰
  RosyBrown #BC8F8F ۱۸۸,۱۴۳,۱۴۳
  RoyalBlue #۴۱۶۹E1 ۶۵,۱۰۵,۲۲۵
  SaddleBrown #۸B4513 ۱۳۹,۶۹,۱۹
  Salmon #FA8072 ۲۵۰,۱۲۸,۱۱۴
  SandyBrown #F4A460 ۲۴۴,۱۶۴,۹۶
  SeaGreen #۲E8B57 ۴۶,۱۳۹,۸۷
  Seashell #FFF5EE ۲۵۵,۲۴۵,۲۳۸
  Sienna #A0522D ۱۶۰,۸۲,۴۵
  Silver #C0C0C0 ۱۹۲,۱۹۲,۱۹۲
  SkyBlue #۸۷CEEB ۱۳۵,۲۰۶,۲۳۵
  SlateBlue #۶A5ACD ۱۰۶,۹۰,۲۰۵
  SlateGray #۷۰۸۰۹۰ ۱۱۲,۱۲۸,۱۴۴
  Snow #FFFAFA ۲۵۵,۲۵۰,۲۵۰
  SpringGreen #۰۰FF7F ۰,۲۵۵,۱۲۷
  SteelBlue #۴۶۸۲B4 ۷۰,۱۳۰,۱۸۰
  Tan #D2B48C ۲۱۰,۱۸۰,۱۴۰
  Teal #۰۰۸۰۸۰ ۰,۱۲۸,۱۲۸
  Thistle #D8BFD8 ۲۱۶,۱۹۱,۲۱۶
  Tomato #FF6347 ۲۵۵,۹۹,۷۱
  Turquoise #۴۰E0D0 ۶۴,۲۲۴,۲۰۸
  Violet #EE82EE ۲۳۸,۱۳۰,۲۳۸
  Wheat #F5DEB3 ۲۴۵,۲۲۲,۱۷۹
  White #FFFFFF ۲۵۵,۲۵۵,۲۵۵
  WhiteSmoke #F5F5F5 ۲۴۵,۲۴۵,۲۴۵
  Yellow #FFFF00 ۲۵۵,۲۵۵,۰
  YellowGreen #۹ACD32 ۱۵۴,۲۰۵,۵۰
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 3.4/5 (13 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +7 (from 7 votes)

مطالب مرتبط

دیدگاهها: ۲

 1. ارسال شده توسط سینا ۰۷ خرداد ۱۳۹۶ at ۵:۳۲ ق.ظ پاسخ

  سلام
  پست خیلی خوبی بود
  دستتون درد نکنه، خسته نباشید

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 2. ارسال شده توسط بهمن ۱۴ آذر ۱۳۹۴ at ۷:۲۰ ب.ظ پاسخ

  مرسی بابت اینکارتون واقعا جای تشکر داره!

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 1.0/5 (1 vote cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)

نظر خود را با سایرین به اشتراک بگذارید!

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *